RADNA POSJETA CENTRU BEZBJEDNOSTI BIJELO POLJE

RADNA POSJETA CENTRU BEZBJEDNOSTI BIJELO POLJE
10 Mar

RADNA POSJETA CENTRU BEZBJEDNOSTI BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 10. mart 2016. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr.sc. Aleksandar Saša Zeković, boravio je u radnoj posjeti Centru bezbjednosti (CB) Bijelo Polje.

Tom prilikom održan je radni sastanak starešina CB Bijelo Polje i Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac sa predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu policije.

Radnu posjetu je pratio i savjetnik direktora Uprave policije MUP Crne Gore, Sead Frljukčić, koji je i član Etičkog odbora Uprave policije.

Načelnik CB, Miloš Bulatović, je pružio osnovne informacije o radu i organizacionoj strukturi CB Bijelo Polje i OB Mojkovac.

Detaljne informacije, po liniji svog rada, podnijeli su i komandir Stanice policije (SP) CB Bijelo Polje i komandir Stanice policije OB Mojkovac odgovarajući na dodatna pitanja i komentare predsjednika Savjeta za građansku kontrolu policije.

Komandir SP CB Bijelo Polje osvrnuo se na određene zaključke i ocjene Savjeta za građansku kontrolu policije cijeneći da su jednostrani. Riječ o grupnom zaključku - ocjeni Savjeta povodom primjene ovlašćenja od strane pojedinih službenika CB Bijelo Polje tokom protestnih okupljanja u Podgorici, oktobar 2015.

Između ostalog, diskutovano je, tokom četvoročasovnog sastanka, o primjeni policijskih ovlašćenja kod slučajeva nasilja u porodici. Konstatovano je da u 2015. nije bilo primjedbi građana, žrtava nasilja u porodici ili NVO na postupanje policije povodom prijavljenog nasilja u porodici što je Savjet posebno prepoznao i pohvalio. Razgovarano je i o čuvanju i zaštiti tajnih podataka i konstatovano da tu još uvjek nema odgovarajućih rešenja kao i o kapacitetima prostorija za obezbjeđenje tj. zadržavanje lica koji moraju biti povećani.

Detaljno je razgovarano o primjeni ovlašćenja i smještaju lica kojima nije utvrđen identitet ili se radi o maloljetnim licima bez roditeljske pratnje kao i licima koja su sa određenim oboljenjem i zbog toga ne mogu biti smještena u kolektivni smještaj. Predstavljen je konkretni slučaj iz policijske prakse koji je zahtijevao 24 satnu pažnju policije a za koji je policija najmanje nadležna.

Razgovarano je i o dostupnosti službenih objekata policije, u Bijelom Polju i Mojkovcu, za osobe sa invaliditetom i problematici prosjačenja za koju je saopšteno da je u B.Polju gotovo suzbijena.

Sastanku starešina CB Bijelo Polje sa predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu policije prisustvovao je i načelnik Regionalnog centra Granične policije, sa sjedištem u Bijelom Polju, Darko Marković. Naglasio je da mu je ovo prvi kontakt sa Savjetom i svakako novo iskustvo za dalji rad.

Načelnik Marković je predstavio najvažnije informacije o radu i rezultate Regionalnog centra Granične policije. Istakao je da još uvijek nemaju dovoljno službenika da bi se vršio kvalitetan nadzor granice (434 km zelene granice) i kontrola boravka stranaca (sistematizovano 511 popunjeno 465 radnih mjesta). Tehnička opremljenost još uvjek nije dobra. Posebno se prepoznaje nedostatak, ispravnih, motornih vozila.

Posebno je istaknut problem nedovoljnog broja službenica na graničnim prelazima. Pretres ženskih osoba nema ko da obavi. Vanredno se angažuju postojeće službenice i to je dosta naporno. Postoji zakonski osnov da se lice zadrći do pest sati ali to se može odraziti i na poštovanje ljudskih prava građanki.

Diskutovano je i napadima na policisjke službenike. Starešine su mišljenja da sudska praksa ne sankcioniše na pravi način te napade. Kazne su, po njihovom mišljenju, preblage. Kada je riječ o Regionalnom centru u 2015. registrovana su ukupno dva napada - dvije osobe koje su napale policijskog službenika, na graničnom prelazu, strani državljani, prvostepeno su osuđeni na kaznu zatvora dok je druga osoba osuđena uslovno. Takođe, naš državljnain, zadao je udarac glavom u predjelu grudi OPS, na željezničkom graničnom prelazu, i prvestepeno je osuđen na sedam mjeseci zatvora.

U 2015. podnijeto je ukupno 13 predloga za vođenje disciplinskog postupka zbog teže povrede radne dužnosti dok su dvojica policijskih službenika bila pod suspenzijom. Protiv policijskih službenika pokrenuta su i dva krivična postupka kao i dva prekršajna postupka (nasilje u porodici). Istaknuto je da je paralelno vođen disciplinski i prekršajni postupak. Problem je što disciplinski postupak nije uvažio zvanično prekršajno rešenje. Ovlašćenom policijskom službeniku, kod kojeg se registruje nasilje u porodici, u konkretnom slučaju, nakon rada mu se razdužuje oružje jer je supruga, prilikom prijave, ukazala na taj momenat.

Istaknut je i problem policijskih službenika koji nisu sposobni za obavljanje policijskih poslova, najviše zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Kod kategorije tih osoba starešine, saopštio je načelnik Marković, preduzimaju razne mjere preventive (da ne nose službenu palicu, oružje). Odgovarajuća Komisija utvrđuje da li je neko sposobnosan ili ne, i ta Komisija preporučuje lakše radno mjesto (iako nema takvih radnih mjesta), dok zakon to ne poznaje i ne omogućava. Ovo je u diskusiji sa starešinama CB Bijelo Polje i OB Mojkovac prepoznat kao ozbiljan problem. Starešine, jedinstveno, plaše se dramatičnih situacija i slučaja koji će tek tada probuditi i zadobiti pažnju javnosti i onih koji o ovim pitanjima odlučuju. Oni su mišljenja, saopšteno je predsjedniku Savjeta, da bi se takav policijski službenik trebao proglasiti tehnološkim viškom ili da im se omogući invalidska penzija. Ta lica su, saopšteno je jasno, samo na papiru ovlašćeni policijski službenici (OPS) ali su za policiju, policijske poslove i zadatke potpuno neupotrebljivi. Ovaj problem policija ne može riješi samostalno i zato on traje dugo i stalno se gura pod tepih, saopšteno je.

Starešine su mišljenja da pritužbe na rad službenika policije ne trebaju podnositi usmeno i zagovaraju da se u tom pravcu izmijeni prateći propis. Jer nakon usmenog prigovora OPS je dužan da sastavi službenu zabilješku a pri tome on može biti i subjektivan ili manje koncentrisan da unese sve saopštene primjedbe.

Načelnik Regionalnog centra Granične policije odgovarao je i na pitanja predsjednika Savjeta u vezi sa interesovanjem građana sa pograničnog područja da im se olakša pristup imanju, preko granice, i obavljanje poljoprivrednih poslova. Takođe, predsjednik Savjeta je prenio komentare predstavnika civilnog društva u vezi sa radom Granične policije i pograničnim saobraćajem. Pruženje su informacije o daljim obavezama Crne Gore, u sklopu Šengen sporazuma, posebno o zaprečavanju, fizičkom, 88 zaobilaznih puteva i podnijetim zahtjevima za pristup informacijama.

Inače, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije tokom radne posjete CB Bijelo Polje susreo sa predsjednikom opštine Bijelo Polje a govorio je i na prvoj lokalnoj konferenciji o policijskom integritetu koju je organizovao Savjet u saradnji sa lokalnom NVO.