ULCINJ: POLICAJAC B.M. ODBIO DA POMOGNE GRAĐANKI

ULCINJ: POLICAJAC B.M. ODBIO DA POMOGNE GRAĐANKI
14 Nov

ULCINJ: POLICAJAC B.M. ODBIO DA POMOGNE GRAĐANKI

Podgorica, 10. novembar 2023. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije pritužbom se obratio punomoćnik građanke gospođe S.K. iz Ulcinja, advokat Jovan Poleksić, kojom je ukazao na, kako je naveo, nezakonit rad ovlašćenog policijskog službenika Filijale Ulcinj, gospodina B.M. zbog onemogućavanja imenovanoj građanki da dana 22. jula 2023. godine, podnese krivičnu prijavu protiv Z.M. kao i postupanju prema njoj, konkretnom događaju i licu koji je usmenim putem prijavila. 

U pritužbi je navedeno da je se 21. jula 2023, godine, u popodnevnim časovima, u stambenoj zgradi/kući u Ulcinju, građanin g. M.Z. obratio se građanki gđi S.K., prijetnjom da će je izbaciti iz kuće, povišenim glasom, vičući i galameći, uputivši joj tom prilikom uvrijedljive riječi. Ovakvim postupanjem, kako je punomoćnik advokat gospodin Poleksić naveo, g. M.Z. izvršio je krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje ili neko drugo krivično djelo. 

Dan nakon opisanog događaja građanka, pošto se, kako je u pritužbi navedeno, pribrala, u prostorijama Uprave policije u Ulcinju pokušala je prijaviti navedeni događaj shvativši isti veoma ozbiljno, međutim, policijski službenik g. B.M. umjesto da njenu izjavu uzme na zapisnik i preduzme sve potrebne službene radnje u cilju zaštite imenovane odbio je da postupi na iznijeti način nečinjenjem.

Ovakvo postupanje predstavlja, kako je u pritužbi navedeno, ozbiljno prekoračenje ovlašćenja, odnosno neprimjenu ovlašćenja, mjera i radnji koje je bio dužan sprovesti i preduzeti, a ozbiljna prijetnja koja joj je upućena, sadrži i obilježje rodnog nasilja, odnosno nasilja prema ženi, što je bio dodatni razlog da istu uzme za ozbiljno, formalno je zaprimi i po njoj postupi. 

Zakonski zastupnik građankle gospođe S.K., advokat g. Jovan Poleksić, takođe je konstatovao da nepostupanje ovlašćenog policijskog službenika po usmenoj prijavi kod nje je stvorilo predstavu da građanin g. M.Z. uživa nezakonitu i neformalnu zaštitu pojedinih policijskih službenika, pojačalo kod nje osjećaj poniženja i bespomoćnosti, kao i dodatni strah i bojazan za svoj život i zdravlje posebno imajući u vidu da sama boravi u stanu koji se nalazi u stambenoj zgradi čiji je suvlasnik M.Z. kojeg praktično svakodnevno susrijeće, a koji nije u njegovoj svojini niti susvojini.

Savjet je predmetnu pritužbu uzeo u razmatranje, istom za obradu zadužio svog člana prof. dr Dražena Cerovića i obratio se Upravi policije da informiše o slučaju.

Uprava policije, Regionalni centar bezbjednosti “Jug” Odjeljenja bezbjednosti (u daljem tekstu OB) Ulcinj, u odgovoru koji je dostavljen Savjetu povodom predmetnog slučaja, konstatovala je na temelju izvršenih provjera da navodi iznijeti u pritužbi građanke S.K. “nijesu potvrđeni”. 

Naime, imenovana građanka dana 22. jula 2023 godine u 16:17:30, kako je navedeno, pristupila je u službene prostorije OB Ulcinj, koju činjenicu potvrđuje snimak sa nadzorne kamere sa naznačenim vremenom boravka u toj zgradi, gdje je boravila u kancelariji sa policijskim službenicima M.B. i R.M. Podatak sa kamere potvrdio je da je imenovana napustila predmetnu kancelariju u 16:19:50 a potom izašla iz zgrade. 

Takođe, Uprava policija u predmetnom odgovoru ustvrdila je da se utvrđene činjenice kose sa navodima iz pritužbe građanke S.K. da je bila u kancelariji kod policijskog službenika M.B. dana navedenog u pritužbi i da je on odbio da zaprimi njenu prijavu na zapisnik, kao i navodi da joj je tom prilikom uputio riječi “da više ne dolazi da prijavljuje Z.M. već da te dame dođu da ga prijave„ imajući u vidu izjavu pristutnog kolege policijskog službenika R.M., koju okolnost potvrđuje snimak sa kamere, da iznijetu tvrdnju građanke S.K. nije čuo. U zaključnici predmetnog dopisa Uprava policije informisala je Savjet da je uvidom u evidencije utvrđeno da je policijski službenik M.B. formirao predmet pod oznakom …/23 od 13.07.2023 godine po prijavi građanke S.K. protiv Z.M.

Odgovor Uprave policije Savjet je dostavio punomoćniku podnositeljke pritužbe advokatu g. Poleksiću na upoznavanje sa sadržinom i izjašnjenje.

U svom izjašnjenju, advokat g. Jovan Poleksić, u najznačajnijem, je istakao da iz istog jasno proizilazi da je 22. jula 2023. godine građanka gospođa S.K., shodno naznačenom vremenu, u službenoj prostoriji boravila svega 2 minuta i 20 sekundi, koju je imenovala kao “kancelarija” a ne ”kancelarija dežurne službe” a koju okolnost nije znala niti je bila dužna znati, čime se, kako je naveo, birokratskim formalizmom ima za cilj zamagliti suština i istinitost iznijetih tvrdnji. Dalje, advokat g. Poleksić je ustvrdio da građanka gđa S.K. nije u posjedu snimka razgovora sa policijskim službenikom g. B.M. uslijed čega svoju tvrdnju nije u mogućnosti potvrditi posebno u dijelu naloga „Da ne dolazi više da prijavljuje g. Z.M. već da dođu te dame da ga prijave”, i ovom prilikom ukazao na smisao i suštinu pritužbe da imenovani policijski službenik nije izvršio radnju koju je bio dužan da izvrši - da zaprimi usmenu krivičnu prijavu građanke S.K. na zapisnik i istu procesuira, jer istu u vremenu od 2 minuta i 20 sekundi i nije ni bilo moguće fizički obaviti. 

Punomoćnik advokat g.Jovan Poleksić u svom izjašnjenju istakao je da se u odgovoru Regionalnog centra bezbjednosti “Jug” OB Ulcinj navodi da uvidom u službene evidencije postoje spisi predmeta od 13. jula 2023. godine formirani od strane imenovanog policijskog službenika g. B.M. a po prijavi građanke gđe S.K. protiv građanina g. Z.M. uz pojašnjenje Savjetu da se ovdje radi o ranijoj prijavi podnositeljke. 

U ovom dopisu, Savjetu za građansku kontrolu posebno je ukazano da predmetni odgovor Uprave policije, shodno svojoj sadržini, nije obezbjedio odgovore na više pitanja, i to: zbog čega je podnositeljka pritužbe građanka gospođa S.K. dana 22. jula 2023. godine pristupila u službene prostorije OB Ulcinj, koji je bio njen cilj, da li je tom prilikom ostvarena konverzacija sa policijskim službenikom B.M., da li ista negdje zabilježene i ako nije zašto nije, da li je službenik B.M. s tim u vezi dao izjašnjenje, da li je njegov kolega R.M., prisutan tokom događaja, čuo još nešto sem što nije čuo navode podnositeljke pritužbe. 

Advokat g. Poleksić je ovdje ukazao i da je opštepoznata činjenica da građani u zgradu policije, tužilaštava ili suda ne idu bez ozbiljnog razloga, te da su isti povezani sa osjećajem nelagode, (bespotrebnog) straha i anksioznosti. U završnici izjašnjenja punomoćnik podnositeljke pritužbe građanke gđe S.K., advokat je istakao da su navodi OB Ulcinj, nedostatni u pogledu suštine koja je odgovorom trebala biti razjašnjena jer je ista prećutana, da su nelogični i neubjedljivi.

Savjet je pažljivo i detaljno analizirao i diskutovao sadržaj odgovora Uprave policije i na temelju istog odlučio da u cjelosti prihvati pritužbu građanke gospođe S.K. kao osnovanu i opravdanu. 

Savjet je ocijenio da je policijski službenik g. B.M. propustio da prema građanki gospođi S.K. postupi obazrivo i profesionalno i uvaži činjenicu da je ista u službene prostorije policije pristupila zbog podnošenja prijave usljed osjećaja da joj je ugrožena bezbjednost. Savjet je ocjenio da je u konkretnom slučaju policijski službenik g. B.M. postupio neprofesionalno i protivno standardima o načinu obavljanja policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova. 

Savjet je ocjenio da se radi o ozbiljnom profesionalnom propustu koji degradira ne samo njega, već i OB Ulcinj u cjelini zbog mogućih i osnovanih zaključaka da su tamošnje starješine posvećene zaštiti interesa moćnih pojedinaca umjesto vladavini prava. 

Komunikacija Uprave policije sa mehanizmima koji su shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima nadležni za provjeru primjene policijsklih ovlašćenja, ili povodom bilo koje druge pritužbe i primjedbe na postupanje policijskih službenika,  treba da bude u pravcu utvrđivanja dodatnih činjenica, rasvjetljavanja postupanja i potvrde povjerenja građana, a ne, kako se pokazuje u konkretnom slučaju, u funkciji prikrivanja činjenica, i da kroz igru riječi zbog upotrijebljenih termina koji su inače za konkretni događaj sasvim nevažnog značenja, doprinosi stvaranju dodatne konfuzije kako bi se zapravo relativizovalo konkretno  i nesporno neprofesionalno policijsko postupanje. 

Uprava policija je potvrdila da je građanka gđa S.K. kritičnog dana zaista pristupila u službene prostorije policije ali što je posebno interesantno i zabrinjavajuće nije se bavila razlozima istog i stvarnom provjerom njenih navoda da je onemogućena da podnose prijavu protiv muškarca koji joj je prijetio i vrijeđao je.Tvrdnje i odgovor iz Uprave policije mogu da vode zaključku kao da je građanki gđi S.K. kritičnog dana navodno bilo dosadno i da je željela da nekoliko minuta, iako bez opravdanog razloga i smisla, provede u stanici policije. Takav pristup je nerazumljiv i nedopustiv, vrijeđa ljudsko dostojanstvo građana i Savjet je zbog svog ukupnog mandata i sistemske uloge dužan da odlučno i oštro reaguje.

Savjet je preporučio direktoru Uprave policije da se, do daljnjeg, policijski službenik g. B.M. u daljim rasporedima pri obavljanju policijskih poslova oslobodi rada u dežurnoj službi i zaprimanja prijava od građana. 

Savjet je preporučio da se policijski službenik g. B.M. što prije uputi na odgovarajuću obuku kojom bi se poboljšala njegova komunikacija sa građanima, uvažavanje i prepoznavanja opravdanog interesa kod građana koji pristupaju u službene prostorije policije te unaprijedile vještine i sposobnosti da objektivno i nepristasno zaprimi prijave i o tome konsultuje pretpostavljene i nadležne.

Savjet je takođe preporučio da pretpostavljeni starješina policijskog službenika g. B.M. bez odlaganja ostvari kontakt sa podnositeljkom pritužbe gđom S.K. i njenim punomoćnikom advokatom g. Jovanom Poleksićem i uputi izvinjenje zbog nespornog profesionalnog propusta.

Savjet očekuje povratnu pisanu informaciju povodom izdate ocjene i upućenih preporuka.