IZVINJENJE GRAĐANKI ZBOG ĆUTANJA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE

IZVINJENJE GRAĐANKI ZBOG ĆUTANJA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE
19 Dec

IZVINJENJE GRAĐANKI ZBOG ĆUTANJA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE

Građanka D.K. iz Podgorice obratila se Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom kojom je ukazala na događaj od 10. aprila 2021. godine, tokom privođenja njenog komšije V. u ulici XY u Podgorici, gdje imenovani stanuje sa sestrom koja je osoba sa posebnim potrebama i kućnim ljubimcem - psom. Podnositeljka pritužbe, kako je navela, više puta je policiji privaljivala buku iz stana u kojem stanuje komšija V. i policiji ukazala da u stanu živi osoba sa mentalnim invaliditetom koja ne može da brine o sebi, sumnjajući da je u konkretnom slučaju žena žrtva nasilja. Službenici policije na iznijete navode nijesu reagovali, osim u dijelu koji se odnosio na psa, a jedan od njih je pri tom obavijestio kolegu da je i ranije dolazio na intervenciju kod V. koji je mogao i na nju da puca, ukazavši joj da treba da brine o ljudima, a ne životinji.  Iste večeri građanka D.K. je iskoristila poznanstvo u Upravi policije i zatražila intervenciju vezano za događaj, ponovila sumnje da je u stanu možda pas, ali i osoba sa mentalnim invaliditetom. Iste večeri je obaviještena da je V. kontaktiran i priveden, da je na upit da ostavi ključeve od stana obavijestio da je stan ostavio otključan nakon što su ga pripadnici policije priveli, nakon čega su službenici UP D.K. zamolili da kao komšinica uđe i provjeri da li je pas u stanu. Postupila je molbi, i u komšijskom stanu zatekla psa koji je zalajao na nju, vidjela je da ima vodu ne i hranu, a u spavaćoj sobi je zatekla sestru komšije V. koja je mirno sjedela i gledala TV. O iznijetom je izvijestila poznanike iz Uprave policije, i ponovila sumnju da bi sestra komšije V. u toku noći možda mogla da izađe iz stana. 

U zaključnici svog obraćanja Savjetu građanka D.K. je istakla da njena pritužba ima za cilj utvrđivanje eventualnih propusta u postupanju službenika Uprave policije u odnosu na članove domaćinstva lica koje je privedeno, posebno u odnosu prema licima sa mentalnim problemima, ali i kućnim ljubimcima, kao i uspostavljanje procedura i protokola za postupanje prema članovima domaćinstva lica koja se privode a koja su određena kao staratelji lica sa intelektualnim smetnjama, osoba sa invaliditetom, sa mentalnim poremećajima, ali i kućnim ljubimcima privedenih. 

U konkretnom slučaju, cijenila je da je Uprava policije trebala kontaktirati Centar za socijalni rad i Sklonište za napuštene životinje ili udruženja za zaštitu životinja i da bi, u slučaju ljubimaca, trebalo definisati odgovornost institucija u daljem zbrinjavanja kako ljubimci ne bi padali na teret aktivista i udruženja.

Savjet je predmetnu pritužbu uzeo u rad, istu dodijelio članu na obradu i obratio se Upravi policije da informiše o sljedećem: (1) šta je Uprava policije učinila povodom već izdate preporuke o postupanju policijskih službenika prilikom hapšenja ili odvođenja na izdržavanje kazne građani sa kojima stanuju kućni ljubimci; (2) da li postoji protokol o postupanju policijskih ali i drugih službenika prema građanima koji imaju duševna oboljenja.

Kako Uprava policije nije blagovremeno dostavila tražene informacije, Savjet je uputio više urgencija u ovom predmetu, u cilju pribavljanja informacije u što skorijem roku radi zaključenja predmeta i pružanja odgovora podnositeljki. 

Nažalost ni nakon više urgencija, čestih neposrednih ingteresovanja u Kabinetu direktora Uprave policije i zaista dugog čekanja da se Uprava policije izjasni ne samo o ovom slučaju nego i o implementaciji ranije usvoijene preporuke u vezi sa istom problematikom, Savjet je odlučio da obustavi postupanje po konkretnoj pritužbi i podnositeljki građanki gospođi D.K. uputi izvinjenje zbog ćutanja Uprave policije i neodgovornog odnosa direktora Uprave policije Zorana Brđanina koji se odrazio i na ažurnost u radu samog Savjeta.

Savjet je ocijenio da postupanje policijskih službenika u konkretnom slučaju nije bilo profesionalno i odgovorno.

Savjet je odlučio da umjesto posebnog zaključka, (re)afirmiše svoju raniju tekovinu - preporuku broj 124/20 od 1. oktobra 2020. godine - koja postaje i sastavni dio i ovog zaključka - a dostupna je na ovom linku: http://kontrolapolicije.me/sites/default/files/Izvjestaji/Preporuka%20Savjeta%20povodom%20pritužbe%20NVO%20Kuća%20životinja%20o%20zbrinjanju%20pasa%20čiji%20se%20vlasnici%20lišavaju%20slobode.pdf 

Konačno, Savjet je odlučio da sa ranijim i ovim predmetom upozna Ministra unutrašnjih poslova i novoimenovanog oficira za vezu MUP i građanskog nadzora policije kako bi se napokon uvažila problematika na koju ukazuju NVO i građani i pristupilo definisanju i/li razradi odgovarajućeg protokola i pomoglo policiji da postupa objektivno i zakonito i primarno na dobrobit zajednice kojoj služi i koju štiti.