OCJENA SAVJETA POVODOM PRITUŽBE GRAĐANINA MI.M. IZ PODGORICE

OCJENA SAVJETA POVODOM PRITUŽBE GRAĐANINA MI.M. IZ PODGORICE
02 Jul
2015

OCJENA SAVJETA POVODOM PRITUŽBE GRAĐANINA MI.M. IZ PODGORICE

Savjet za građansku kontrolu policije, u daljem tekstu Savjet na 53-toj sjednici održanoj 30. juna 2015. godine godine, u sastavu akademik prof.dr Dragan Radonjić, dr Đoko Jočić, mr Aleksandar Saša Zeković i Jovan Poleksić, postupajući po pritužbi građanina Mi.M. iz Podgorice usvojio je, nakon pribavljenih informacija, provedenog postupka i obavljene rasprave, sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. 1. Građanin Mi.M. iz Podgorice uputio je Savjetu pritužbu kojom je ukazao na povredu prava i na nehuman tretman prilikom zadržavanja u prostorijima za zadržvanje.

  2.  

  3. 2. Direktor Uprave policije, i pored dvije urgencije, nije dao izjašnjenje na inicijalni dopis Savjeta u vezi sa navodima podnosioca pritužbe.

  4.  

  5. 3. Savjet je tokom rada na ovom predmetu vodio intenzivnu komunikaciju sa podnosiocem pritužbe, građaninom Mi.M. koji je uredno dostavljao sve dodatno tražene informacije i prateću dokumentaciju.

  6.  

  7. 4. Podnosilac pritužbe se više puta interesovao za kopiju odgovora Uprave policije na inicijalni dopis Savjeta u vezi sa njegovom pritužbom ali Savjet nije mogao udovoljiti tom zahtjevu.

  8.  

  9. 5. Savjet je ocijenio da je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava građanina Mi.M. na način što mu nije omogućen kontakt s porodicom odnosno nije mu obezbijeđeno pravo na obavještavanje porodice i drugih bliskih osoba o činjenici njegovog zadržavanja kao i da je bio izložen nehumanom tretmanu i neadekvatnim uslovima boravka na način što mu nije omogućen pristup toaletu.

  10.  

6. Savjet podsjeća da je ograničavanje odnosno lišavanje slobode građanina takva aktivnost koja zahtijeva odgovorno i profesionlano policijsko postupanje. Lica lišena slobode su u vlasti policije pa poštovanje i realizacija njihovih prava u krajnjem zavise od postupanja policijskih službenika. Zato je važno da se u svakom trenutku, u svakoj situaciji, i prema svakom građaninu, bez razlike, i bez obzira na razlog lišavanja slobode i zadržavanja mora postupati u skladu sa proceduralnim garancijama. Od ključne je važnosti da postupajući policijski službenici strpljivo, odgovorno i profesionalno upoznaju građanina/ku lišenu slobode o njegovim/njenim pravima.

.