NASTAVITI SA PRAKSOM OBJAVLJIVANJA CPT IZVJEŠTAJA

NASTAVITI SA PRAKSOM OBJAVLJIVANJA CPT IZVJEŠTAJA
13 Jun

NASTAVITI SA PRAKSOM OBJAVLJIVANJA CPT IZVJEŠTAJA

Podgorica, 13. jun 2023. godine - Evropski komitet za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) posjetio je Crnu Goru u junu 2022. godine. 

Uprava policije, Savjet za građansku kontrolu rada policije i ugledna nevladina organizacija Akcija za ljudska prava zajednički su publikovali izvještaj o posjeti CPT 2017. godine. Taj postupak, prvi te vrste, pozdravljen je i naišao je na podršku demokratske javnosti i međunarodnih partnera Crne Gore. 

Dostupno ovdje:

http://kontrolapolicije.me/sites/default/files/library/files/Zabrana%20zlostavljanja%20i%20mu%C4%8DenjaZa%C5%A1tita%20psihi%C4%8Dkog%20i%20fizi%C4%8Dkog%20integriteta.pdf 

Savjet je uputio preporuku Ministru unutrašnjih poslova i Upravi policije da se nastavi ranija praksa i da se CPT izvještaj o posjeti iz juna 2022. godine (dio koji se odnosi na policiju) ponovo objavi u formi posebne izvještajne publikacije. 

Savjet je ministru unutrašnjih poslova preporučio da se zajednički, kroz komunikaciju sa kontakt oficirom MUP-a za saradnju sa Savjetom, definišu ključne smjernice koje će se preduzeti u pravcu implementacije izdatih preporuka CPT (instrukcija o sprovođenju preporuka).