KVALITET PRUŽENIH INFORMACIJA UPRAVE POLICIJE NIJE ZADOVOLJAVAJUĆI

KVALITET PRUŽENIH INFORMACIJA UPRAVE POLICIJE NIJE ZADOVOLJAVAJUĆI
11 Jan

KVALITET PRUŽENIH INFORMACIJA UPRAVE POLICIJE NIJE ZADOVOLJAVAJUĆI

Podgorica, 11. januar 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije obratio se Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktoratu za nadzor iskazujući nezadovoljstvo kvalitetom i sadržem pruženih odgovora od strane Uprave policije u vezi dvije teme, za koje su posebnim dopisima, tražene detaljne informacije o postupanju policije za period januar - oktobar 2017. godine. 

Savjet je dobio statistku koja je za razmatranje ovih tema, i upoređenje sa ranijim godinama, sasvim neupotrijebljiva i beskorisna. 

S tim u vezi Savjet je prema MUP Crne Gore usvojio ovu konstataciju i preporuku: Savjet je konstatovao da je od Uprave policije dobio nepotpun i nedovoljno profesionalan izvještaj, pri čemu su vidljivi propusti obrađivača predmeta u Upravi policije. Izvještaj za period januar - oktobar 2017. je mnogo ispod uobičajenog kvaliteta koji je Uprava policija za potrebe građanske kontrole policije kreirala ranijih godina a koje je Savjet za građansku kontrolu rada policije pohvalio i javno objavio. Dostava izvještaja takođe je učinjena na nedovoljno profesionalan i korektan način sa namjerom da se, kroz prikrivanje stvarnog datuma slanja dokumenta, dovede u pitanje međusobno povjerenje uspostavljeno između Savjeta i Ministarstva unutrašnjih poslova. Savjet poziva Generalnog direktora Direktorata za nadzor MUP Crne Gore da obrađivača predmeta pozove na odgovornost kako bi se blagovremeno skrenula potrebna pažnja u vezi sa unaprijeđenjem lične i profesionalne odgovornosti te osigurao i očuvao potreban kvalitet u radu MUP Crne Gore.

U vezi odgovora Uprave policije koja se odnosi na pitanja zaštite od nasilja u porodici a koji je dostupan na ovom linku. Savjet za građansku kontrolu rada policije je isti odstavio vodećim ženskim grupama u zemlji kako bi od njih dobio povratnu informaciju to jeste njihovo stručno mišljenje u vezi sa kvalitetom odgovora i predstavljenim pojedinačnim podacima. Takođe, povodom istog pitanja od MUP Crne Gore je tražena kompletiranje podataka, sa jasnim pregledom preduzetih policijskih ovlašćenja po organizacionim jedinicima policije (CB/OB) a kako je građanska kontrola policije tražila inicijalnim dopisom.

Odgovor Uprave policije na interesovanje Savjeta u vezi sa zaštitom i zakonitim postupanjem prema životinjama, spriječavanjem organizovanja borbi pasa i klađenja  i  saradnja sa NVO koje se bave zaštitom životinja dostupan je na ovom linku.